Statut

Statut Związku Wyznaniowego

Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1.

Nazwa Związku Wyznaniowego brzmi Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości. Związek ten w dalszej części statutu zwany jest Związkiem Wyznaniowym HŚiW Jedność w Duchowości

Art. 2.

 1. Obszarem działania Związku Wyznaniowego jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Związek działa także poza granicami Państwa wyznawcy
 3. Związek Wyznaniowy HŚiW Jedność w Duchowości i jego członkowie jako nadrzędne prawo uznają prawo naturalne, stanowiące jednocześnie prawo rdzennych ludzi, z poszanowaniem najwyższego prawa Absolutu.

Art. 3.

Siedzibą władz Związku Wyznaniowego jest wieś Dobrzykowice.

Art. 4.

Związek HŚiW Jedność w Duchowości jest niezależny organizacyjnie i finansowo od jakiejkolwiek władzy duchownej i świeckiej.

Art. 5.

 1. Osobowość prawną posiada Związek Wyznaniowy jako całość oraz jego Ośrodki Wyznaniowe.
 2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są: dla Związku jako całości: Przełożony: Immanentny Transcendentalista, Rada: Forum Transcendentalne i dla Ośrodka Wyznaniowego: Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego.

 

Rozdział II

Cele działalności i zasady realizacji

Art. 6.

 1. Celem Związku Wyznaniowego Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości jest głoszenie naszego pochodzenia z Jedni, z której wszystko się wywodzi, z której się wyodrębniliśmy, urzeczywistnianie jej w codziennym życiu poprzez medytacje, wchodzenie w stan czystej świadomości (hipnoza) oraz sprawowanie roli obserwatora poprzez uważność, rozmowy, dźwięki instrumentów, uprawę i spożywanie płodów natury.
 2. Zgodnie ze swoją doktryną Związek Wyznaniowy działa także na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów relacji międzyludzkich i życia społecznego, jak w szczególności wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezdomność, demoralizacja oraz przestępczość.

Art. 7.

Dla realizacji swych celów Związek Wyznaniowy może:

 1. organizować zgodnie ze swoją doktryną rytuały, obrzędy kultu wyznaniowego medytacje i  mantry,
 2. prowadzić nauczanie indywidualne i zbiorowe swej doktryny,
 3. organizować zebrania, odczyty, prelekcje, koncerty i inne imprezy o celach kultu wyznaniowego, moralne, naukowe, zdrowotne, sportowe i edukacyjne,
 4. prowadzić działalność charytatywno – opiekuńczą,
 5. współpracować z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce oraz poza jej granicami, z poszanowaniem ich kultu
 6. współdziałać z  zainteresowanymi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami dla dobra człowieka i dobra wspólnego,
 7. posiadać niezbędny majątek.
 8. prowadzić własną gospodarkę i wydawniczą jako własna struktura.
 9. prowadzić placówki: edukacyjno-rozwojowe.
 10. Działać na rzecz pożytku publicznego
 11. oraz wszelką inną

 

Rozdział III

Członkowie Związku Wyznaniowego

Art. 8.

W skład Związku Wyznaniowego Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości wchodzą duchowni oraz świeccy wyznawcy.

Art. 9.

 1. Członkiem Związku Wyznaniowego może zostać każda osoba, która dobrowolnie: zaakceptowała jego doktrynę i złożyła pisemną deklarację członkowską Forum Transcendentnemu lub Przełożonemu Ośrodka Wyznaniowego.
 2. Członkiem Związku Wyznaniowego może zostać każda osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, może stać się członkiem Związku jedynie za pisemną zgodą jej opiekunów prawnych.
 3. WkażdymprzypadkudecyzjęoprzyjęciuwpoczetczłonkówpodejmujePrzełożonyOśrodka lubImmanentny Transcendentalista.

Art. 10.

 1. Członkostwo w Związku wyznaniowym ustaje przez:
 1. śmierć,
 2. wykluczenie ze Związku Wyznaniowego na podstawie decyzji Forum Transcendentnego lub Przełożonego Ośrodka Wyznaniowego zatwierdzoną przez Immanentnego Transcendentalistę
 3. pisemne oświadczenie o wystąpieniu, złożone Przełożonemu Ośrodka Wyznaniowego
 1. Przesłanką wykluczenia może być kwestionowanie doktryny Związku HŚiW Jedność w Duchowości, działanie na szkodę Związku oraz dobra wyznawców.
 2. Każda osoba przynależąca do Związku Wyznaniowego ma prawo dobrowolnego wystąpienia z niego.

Art. 11.

Członkowie Związku mają obowiązek życia w zgodnie z zasadami jego doktryny , moralności oraz wspieranie Związku Wyznaniowego przez wykonywanie zadań wspólnotowych na Ośrodkach jak: kult natury, uprawy ekologiczne, prace na rzecz Związku. Poza ośrodkiem godnie reprezentują założenia Związku, doktrynę i odpowiadają samodzielnie za własne czyny.

Art. 12.

Członkowie Związku Wyznaniowego HŚiW Jedność w Duchowości mają prawo:

 1. udziału w obrzędach kultu celebracji Jaźni,  , medytacjach, w zgłębianiu swojej natury na najgłębszych poziomach /strukturach umysłu,
 2. udziału w zebraniach, odczytach, koncertach i innych imprezach o celach kultu, moralnych i edukacyjnych,
 3. uzyskiwania informacji o działaniach Związku i jego władz,

Art. 13.

Członkowie Związku Wyznaniowego obojga płci mają równe prawa i obowiązki.

 

Art. 14.

Duchowni Związku powoływani są przez Immanentnego Transcendentalistę za uprzednią pozytywną decyzją Forum Transcendentnego.

Art. 15.

  1. Duchownym Związku Wyznaniowego może zostać powołana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki :
 1. ukończyła 18 lat
 2. zdała egzamin z doktryny Związku Wyznaniowego HŚiW Jedność w Duchowości przed Forum Transcendentalnym i zatwierdzona przez Immanentnego Transcendentalistę,
 3. jest nieskazitelnego charakteru,
 1. Duchowny ma prawo do używania tytułu Propagator Świadomości
 2. Duchowny starszy rangą jako i członek Forum Transcendentalnego ma prawo używania tytułu Kapłan/ka Celebracji Jaźni.
 3. CzłonkowieZwiązkuWyznaniowegowchodzącydokierowniczychorganówwykonawczych ZwiązkuWyznaniowegojakocałościorazPrzełożeniOśrodków sąduchownymiZwiązkuWyznaniowego.
 4. Każdy z duchownych otrzyma dowód osobisty wydany przez Immanentnego Transcendentalistę. Dokument ten potwierdza tożsamość oraz status duchownego Związku Wyznaniowego oraz jest prawnym dokumentem do posługiwania się nim.

Art. 16.

 1. Duchowny/a jest ustanawiany na czas nieokreślony.
 2. Duchowny/a może zostać pozbawiony swego statusu, jeżeli :
 1. jego postępowanie lub głoszone poglądy są w oczywisty sposób niezgodne z doktryną Związku Wyznaniowego, moralnością oraz dobrymi obyczajami,
 2. rażąco naruszył postanowienia statutu Związku Wyznaniowego

2. O pozbawieniu duchownego jego statusu z przyczyn określonych w art. 16.2 ust 2, decyduje Immanentny Transcendentalista. Od decyzji Immanentnego Transcendentalisty przysługuje prawo odwołania do Forum Transcendentalnego.

3. Pozbawienie statusu duchownego z przyczyn określonych w art. 16.2 ust. 2 następuje z chwilą ich zajścia, co stwierdza Forum Transcendentalne na wniosek Immanentnego Transcendentalisty

Art. 17

Duchowni Związku Wyznaniowego mają prawo i obowiązek:

1) życia w zgodzie z doktryną Związku Wyznaniowego i głoszenia jej,

2) organizowania i przewodniczenia obrzędom kultu oraz medytacjom,

3) udzielania wsparcia zmarłym i przeprowadzania ich po tamtej stronie,

4) kierowania Związkiem Wyznaniowym oraz jego Ośrodkami Wyznaniowymi,

5) organizowania i prowadzenia charytatywnych działań oraz imprez o celach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych,

6) udzielania pociechy religijnej wyznawcomm gdziekolwiek się znajdują,

7) sprawowania posług kultowych,

8) szkolenia i wspierania wyznawcówch w realizacji zadań misji Związku i Ośrodków Wyznaniowych

9) nie szkodzenia sobie i innym

 

Rozdział IV

Organy Związku Wyznaniowego

Art. 18.

Organami Związku Wyznaniowego jako całości są Forum Transcendentalne oraz Immanentny Transcendentalista.

Art. 19.

  1. Forum Transcendentalne składa się z 5-15 członków będących duchownymi Kapłanami/kami Celebracji Jaźni oraz Immanentnego Transcendentalisty.
  2. Pierwszy skład Forum Związku liczy 5 osoby i jej członkami są założyciele Związku- członkowie jego komitetu założycielskiego w osobach: Leszek Jakubek, Agnieszka Nastaziak, Piotr Wasilewski, Emil Kuranda, Wanda Marcićkiewicz
 1. ich członkostwo w Forum Transcendentnym Związku Wyznaniowego Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości jest niezbywalne i dożywotnie, przy czym może być skrócone i zakończone wyłącznie na skutek rezygnacji członka Forum złożonej Immanentnemu Transcendentaliście.
 2. członkowie założyciele w osobach wymienionych w ust. 2 mają prawo jednoosobowo reprezentować Związek na zewnątrz lub osoby wskazane przez nich,
 3. Immanentny Transcendentalista Związku może złożyć rezygnację Forum Transcendentnemu Związku wyznaczając swojego następcę który przejmuje jego pełne prawa i obowiązki względem Związku,
  1. Kadencja członka Forum Związku Wyznaniowego trwa 3 lata (z zastrzeżeniem kadencji założycieli Związku – członków jego Komitetu Założycielskiego, których kadencja jest dożywotnia).

 

Art. 20.

  1. Do kompetencji Forum Transcendentnego należy:
 1. przeprowadzanie egzaminów kandydatów na duchownych
 2. wybór członków Forum Transcendentalnego
 3. występowanie z wnioskiem o zmianę Statutu Związku
 4. występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Związku
 5. najwyższa interpretacja doktryny Związku
 6. wyrażanie zgody na utworzenie albo zniesienie Ośrodka Wyznaniowego
 7. czuwanie nad stanem Związku, wyrażanie opinii i formułowanie przesłanek dla Immanentnego Transcendentalisty
 8. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Ośrodki Wyznaniowe mieniem i zaciągniecie zobowiązań majątkowych z zatwierdzeniem przez Immanentnego Transcendentalistę

 1. inne sprawy przewidziane w statucie.

Art. 21.

 1. Zebranie Forum Transcendentnego Związku zwołuje Immanentny Transcendentalista Związku Wyznaniowego nie rzadziej niż raz w roku w każdą drugą niedzielę czerwca o godzinie 12:00. Posiedzenie może odbywać się w siedzibie Związku lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji.

 

 1. Forum Transcendentne Związku może być zwołane przez Immanentnego Związku w każdym czasie po uprzednim skutecznym zawiadomieniu wszystkich jej członków w terminie 14 dni przed zgromadzeniem, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Jeżeli Immanentny Transcendentalista nie zwoła posiedzenia Forum Transcendentnego z przyczyn obiektywnych w terminach określonych w statucie, obowiązek ten przechodzi na innego najstarszego rangą członka Forum, który przewodniczy jej obradom w terminie który sam wyznaczy.

Art. 22.

 1. Forum Transcendentne podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym wymagana jest obecność minimum dwóch członków Forum Transcendentnego, w tym Immanentnego Transcendentalistę.
 2. JeżeliForum Transcendentalne podejmujeuchwałęwskładziedwuosobowym,rozstrzygagłosImmanentnego Transcendentalisty,któregoobecnośćjestniezbędnadozatwierdzeniauchwał.
 3. PrawodozgłaszaniawnioskówizapytańprzysługujeImmanentnemu Transcendentaliście orazkażdemuczłonkowi Forum Transcendentalnego

Art. 23.

 1. Do kompetencji Immanentnego Transcendentalisty należy:

 

 1. reprezentowanie Związku,
 2. zwierzchnictwo nad Związkiem HśiW Jedność w Duchowości,
 3. zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Związku,
 4. przewodniczenie Forum Transcendentalnemu,
 5. podejmowanie wszystkich innych zgodnych ze Statutem i dobrem Związku czynności zmierzających do osiągnięcia jego celów oraz wykonywania innych funkcji przewidzianych w Statucie.
 6. występuje z wnioskiem o zmiany Statutu,
 7. wydawanie decyzji o pozbawieniu statusu duchownego,
 8. najwyższa interpretacja doktryny kultu i postawy moralnej Związku Wyznaniowego
 1. Kadencja Immanentnego Transcendentalisty pierwszej kadencji jest dożywotnia. Kadencja Immanentnego/ej Związku drugiej oraz kolejnych kadencji sprawowana jest przez 10 lat. Po tym czasie Immanentny Związku za jednogłośną zgodą Forum Transcendentnego sprawuje ten urząd dożywotnio Lub w przypadku braku zgody wybierany jest następca z warunkiem jedno głośności Forum.

Art. 24.

  1. Naczelnym Immanentnym Transcendentalistą może zostać wybrany duchowny, który:
 1. jest pełnoletni,
 2. posiada nieskazitelna postawę moralną,
 3. posiada doskonałą znajomość doktryny Związku Wyznaniowego, potwierdzoną uchwałą Forum Transcendentnego,

 

Art. 25.

1. Immanentny Transcendentalista drugiej oraz kolejnych kadencji traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli:

1) utracił status duchownego/ej

2) decyzją Forum Związku został usunięty/ta ze stanowiska Immanentnego w przypadkach określonych w statucie,

3) zrzekł się urzędu,

4) zmarł,

2. Do czasu wyboru Immanentnego Związku lub w przypadku czasowej niemożności pełnienia przez niego/nią funkcji obowiązki sprawuje wskazany przez niego/nią członek Forum Związku lub najstarszy rangą członek Forum Transcendentalnego sprawując obowiązki i posiadając kompetencje Immanentnego Transcendentalisty.

3. Pierwszą kadencję Naczelnego Immanentnego Transcendentalisty Związku Wyznaniowego sprawować będzie Pan Leszek Jakubek według którego wiedzy i praktyk powstał ten nurt.

 

Rozdział V

Ośrodek wyznaniowy i jego organy

Art. 26.

 1. Ośrodek wyznaniowy jest podstawową jednostką organizacyjną Związku Wyznaniowego w oparciu o który urzeczywistnia on swoje cele.
 2. Ośrodek Wyznaniowy jest lokalną wspólnotą członków Związku, Wyznaniowego które wyznają zasady wiary i praktyki HŚiW Jedności w Duchowości. Ośrodek Wyznaniowy gromadzi się pod przewodnictwem Przełożonego/ej Ośrodka.
 3. Ośrodek Wyznaniowy może działać gospodarczo, rolniczo oraz działać niegospodarczo, w tym w szczególności może tworzyć punkty profilaktyki zdrowotnej z zastosowaniem np. zioło-terapi, aroma-terapi dieteyki masażu i wszystkiego co pozytywnie wpłynie samopoczucie ciała i umysłu. Może tworzyć placówki opiekuńczo edukacyjne oraz organizować szkolenia.

 

 

Art. 27.

 1. Ośrodek wyznaniowy tworzy, znosi, określa jego siedzibę oraz zakres terytorialny Immanentny Transcendentalista.
 2. Ośrodek wyznaniowy tworzy się dla co najmniej 1 członka Związku Wyznaniowego.
 3. Nazwy Ośrodków tworzone będą od miejscowości w jakiej są powoływane. W przypadku występowania więcej niż jednego Ośrodka w danej miejscowości, kolejne Ośrodki Wyznaniowe będą oznaczane dodatkowo kolejnym numerem.
 4. Terenem działania Ośrodka Wyznaniowego jest obszar określony w akcie utworzenia Ośrodka Wyznaniowego. Siedzibą Ośrodka Wyznaniowego jest miejscowość, w której siedzibę ma Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego.
 5. W przypadku zniesienia Ośrodka Wyznaniowego jego majątek przechodzi w następującej kolejności na własność: Przełożonego/ej Ośrodka Wyznaniowego, osobę wskazaną przez Przełożonego/ą Ośrodka Wyznaniowego, Związek Wyznaniowy.

 

Art. 28.

 1. Każdy członek Związku należeć może tylko do jednego Ośrodka Wyznaniowego wybranego przez siebie.
 2. Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego jest członkiem Ośrodka Wyznaniowego, któremu przewodzi.
 3. Naczelny/a Związku, może być Przełożonym/ą Ośrodka Wyznaniowego lub członkiem Ośrodka Wyznaniowego wybranego przez siebie.
 4. Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego prowadzi rejestr dla struktur Związku

 

 

Art. 29.

 

 1. Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego:
 1. reprezentuje Ośrodek Wyznaniowy,
 2. na zasadach określonych w Statucie prowadzi wszystkie sprawy należące do Ośrodka Wyznaniowego i zarządza jego majątkiem,
 3. wnioskuje do Forum Transcendentnego z dezyderatem o akceptacje
 4. przyjmuje nowych członków Ośrodka Wyznaniowego,
 5. organizuje i prowadzi obrzędy kultu w Ośrodku Wyznaniowym,
 6. głosi na forum Ośrodka Wyznaniowego doktrynę Związku i jego zasady moralne,
 7. organizuje i kieruje działalnością charytatywną, charytatywno – opiekuńczą oraz imprezami o celach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych na terenie Ośrodka Wyznaniowego,
 8. wykonuje inne funkcje przewidziane w Statucie Związku,
 1. samodzielnie lub na wezwanie Immanentnego Transcendentalisty, nie rzadziej jednak niż raz w roku, zdaje kompleksowe sprawozdanie z działalności Ośrodka Wyznaniowego.
 2. Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego jest powoływany i odwoływany przez Immanentnego Transcendentalnego w drodze uchwały.

 

Art. 30.

 1. Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego traci urząd, jeżeli:
 1. zmarł/a,
 2. zrzekł/a się urzędu,
 3. utracił/a status duchownego,
 4. został odwołany przez Immanentnego Transcendentalistę Związku,
 1. W razie utraty urzędu przez dotychczasowego Przełożonego/ą Ośrodka Wyznaniowego jego funkcje do czasu powołania nowego Przełożonego/ej pełni kolejno:
 1. osoba wskazana przez niego/nią do pełnienia obowiązków,
 2. najstarszy rangą duchowny w Ośrodku Wyznaniowym,
 3. osoba wyznaczona przez Immanentnego Transcendentalistę.

 

Rozdział VI

Finanse i majątek Związku Wyznaniowego

Art. 31.

1. Źródłem dochodów Związku Wyznaniowego są:

1) datki materialne i w naturze,

2) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne,

3) dochody z imprez i zbiórek publicznych,

4) subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych,

5) dochody uzyskane z tytułu działań Związku i jego Ośrodków

6) inne źródła.

2. Związek Wyznaniowy reprezentuje na zewnątrz Immanentny Transcendentalista oraz Członkowie komitetu założycielskiego. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku Wyznaniowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Forum Transcendentalnego w tym jednego członka założyciela albo Immanentnego Transcendentalistę i jednego członka Forum Transcendentalnego.

Art. 32.

1. Źródłem dochodów Ośrodków Wyznaniowych Związku są:

1) ofiary pieniężne i w naturze,

2) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne,

3) dochody z imprez i zbiórek publicznych,

4) subwencje i dotacje od krajowych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych,

5) dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej

6) inne źródła.

7) działalność niegospodarcza

2. Do reprezentowania Ośrodka Wyznaniowego oraz do zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych upoważniony jest Przełożony Ośrodka Wyznaniowego z zastrzeżeniem art. 20 pkt. 8) niniejszego statutu, upoważnieni są:

 

 1. Po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania finansowego 1% wartości uzyskanego przez gminę dochodu, w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, musi być przekazane do dyspozycji Związku Wyznaniowego.
 2. Kwartalne sprawozdania finansowe zatwierdza Przełożony gminy wspólnie z Immanentnym Transcendentalistą w terminie 7 dni po zakończeniu danego kwartału tj. 7 dni licząc od 31.03 – I Kwartał, 30.06.- II Kwartał, 30.09- III Kwartał, 31.12.- IV Kwartał.

 

 1. W przypadku korzystania ze środków publicznych Przełożony/a Ośrodka Wyznaniowego zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Forum Transcendentalne i przedkładania sprawozdań Forum Transcendentalnemu na każde jego wezwanie.
 2. Każdy Ośrodek Wyznaniowy zobligowany jest posiadać odrębny rachunek bankowy.
 3. Każda osoba dokonująca aportu do Związku Wyznaniowego lub Ośrodka Wyznaniowego posiada niezbywalne, dożywotnie i dziedziczone prawo do aportu zwrotnego, zarówno wniesienie oraz cofnięcie aportu jest dobrowolne. Za uprzednią akceptacją Immanentnego Transcendentalisty.

 

Art. 33.

Związek i jego Ośrodki Wyznaniowe mają prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych jak i otwierania kont bankowych. Za uprzednią akceptacją Immanentnego Transcendentalisty.

 

Art. 34.

Ośrodki Wyznaniowe zobowiązują się do odprowadzania składek na Związek w następującej wysokości:

 1. Ośrodki Wyznaniowe składające się z Założycieli Związku– 0,1 % przychodów Ośrodka Wyznaniowego
 2. Ośrodki Wyznaniowe składające się z pozostałych członków – 1% przychodów Ośrodka Wyznaniowego

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 35.

 1. Zmiany statutu Związku Wyznaniowego dokonuje Forum Transcendentalne jednogłośnie.
 2. Prawo do wystąpienia z sugestią w sprawie zmiany statutu przysługuje: każdemu członkowi z Forum Transcendentalnego, Immanentnemu Transcendentaliście raz Przełożonym Ośrodków Wyznaniowych.
 3. Immanentny Związku i Forum Transcendentalne na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Związku Wyznaniowego mogą tworzyć regulaminy Związku, regulaminy Ośrodków Wyznaniowych, przepisy porządkowe itp.

Art. 36.

  1. Rozwiązanie Związku Wyznaniowego następuje na podstawie uchwały Forum Transcendentalnego podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członów Forum Transcendentnego z poszanowaniem każdego członka Związku Wyznaniowego, by nikt nie był pokrzywdzony.
  2. Likwidatorem Związku Wyznaniowego jest Immanentny Transcendentalista, chyba że uchwała stanowi inaczej.
  3. O przeznaczeniu majątku Związku Wyznaniowego po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Związku decyduje w uchwale o jego rozwiązaniu Forum Transcendentalne z ostatecznym i decydującym słowem Immanentnego Transcendentalisty. Majątek ten może zostać przekazany: członkom Związku Wyznaniowego HŚiW Jedność w Duchowości – by nikt nie był pokrzywdzony, Innemu Związkowi Wyznaniowemu , na cele charytatywne lub na inne cele społeczno- użyteczne, lub inny według uznania ostatniego Immanentnego Transcendentalisty i Forum.
  4. W razie braku stosownej uchwały majątek Związku Wyznaniowego przechodzi na organizacje zajmujące się zgłębianiem Świadomości.